วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

How to compile RT73 Driver for ARM Linux

1.  Download latest RT73 Linux Driver from Ralink
2.  unzip source code using command
     tar xvjf 2010_0817_RT73_Linux_STA_v1.1.0.4.tar.bz2
3.  cd 2010_0817_RT73_Linux_STA_v1.1.0.4/Module
4.  cp Makefile.6 Makefile
5.  vim Makefile
6.  Modify to this
     #PLATFORM=PC
     #PLATFORM=CMPC
     PLATFORM=ARM
     .
     .
     .
     ifeq ($(PLATFORM),PC)
     LINUX_SRC =/lib/modules/$(shell uname -r)/build
     endif
     ifeq ($(PLATFORM),CMPC)
     LINUX_SRC = /home/fonchi/vendor/kernel-default-2.6.21/linux-2.6.21
     endif
     ifeq ($(PLATFORM),ARM)
     LINUX_SRC = /home/<home dir>/kernel/kernel-bin
     endif
  
     save and exit
7.  compile source code using command
   CROSS_COMPILE=arm-angstrom-linux-gnueabi- ARCH=arm make all
8.  install module i'm copy compile output to flash drive and then install to ARM machine using flash drive.
    at Ubuntu Machine
    mount /dev/sda /mnt
    cp rt73.bin /mnt
    cp rt73sta.dat /mnt
    cp rt73.ko /mnt
    umount /mnt

    at ARM Machine
    mount /dev/sda /mnt
    mkdir /etc/Wireless/RT73
    cp /mnt/rt73sta.dat /etc/Wireless/RT73/
    dos2unix /etc/Wireless/RT73/rt73sta.dat
    chmid +x /etc/Wireless/RT73/rt73sta.dat
    cp /mnt/rt73.bin /lib/firmware/
    mkdir -p  /lib/modules/2.6.32-rc8/kernel/drivers/staging/RT73/
    cp /mnt/rt73.ko /lib/modules/2.6.32-rc8/kernel/drivers/staging/RT73/
    umount /mnt
9.  load module using command
     depmod -a
10.insert RT73 usb. Enjoy...

Usful Links
Ralink RT73 driver download page
Porting for Beagle Board
Project4fun

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น